آموزش PHP : اپراتور ها

0
آموزش PHP 7

در این قسمت از سری آموزش برنامه نویسی به زبان PHP قصد داریم در رابطه با اپراتور ها، کاربرد آنها و انواع اپراتورهای در دسترس در زبان پی اچ پی صحبت کنیم. از شما دعوت میکنیم در ادامه با مسترکد همراه شوید.

اپراتورها در PHP

از اپراتور ها برای انجام عملیات مختلف روی متغیر ها و مقادیر استفاده میکنیم. اپراتور ها در PHP را میتوان به گروه های زیر تقسیم کرد :

  • اپراتورهای ریاضی / Arithmetic Operators
  • اپراتور های تخصیص / Assignment Operators
  • اپراتور های مقایسه ای / Comparison Operators
  • اپراتورهای افزایش / کاهش – Increment/Decrement Operators
  • اپراتور های منطقی / Logical Operators
  • اپراتورهای رشته / String Operators
  • اپراتورهای آرایه / Array Operators
  • اپراتور های تخصیص شرطی / Conditional Assignment Operators

در ادامه به شرح هر یک از گروه اپراتورهای بالا خواهیم پرداخت.

اپراتورهای ریاضی در PHP

اپراتورهای ریاضی در پی اچ پی جهت انجام عملیات مرسوم ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و … روی مقادیر عددی مورد استفاده قرار میگیرند. فهرست این اپراتور ها در زیر آمده است :

اپراتورناممثالنتیجه
+جمع$x + $yمجموع متغیر های x و y
تفریق$x – $yاختلاف متغیر های x و y
*ضرب$x * $yحاصل ضرب متغیر x در y
/تقسیم$x / $yحاصل تقسیم متغیر x بر y
%قدر مطلق$x % $yباقیمانده تقسیم x بر y
**توان$x ** $yنتیجه x به توان y

اپراتور های تخصیص در PHP

اپراتور های تخصیص در پی اچ پی به همراه مقادیر عددی جهت نوشتن مقداری در یک متغیر به کار گرفته میشوند. علامت “=” اپراتور پایه ای تخصیص است. استفاده از این اپراتور به این معناست که مقدار عبارت درج شده در سمت راست به عملوند درج شده در سمت چپ نسبت داده خواهد شد. اپراتور های تخصیص به همراه مثال استفاده از آنها را میتوانید در زیر مشاهده کنید :

تخصیصمعادلشرح
x = yx = yمقدار عبارت سمت راست در عملوند سمت چپ قرار میگیرد
x += yx = x + yعمل جمع
x -= yx = x – yعمل تفریق
x *= yx = x * yعمل ضرب
x /= yx = x / yعمل تقسیم
x %= yx = x % yمحاسبه باقیمانده

اپراتورهای مقایسه ای در PHP

اپراتورهای مقایسه ای جهت مقایسه ی دو مقدار مورد استفاده قرار میگیرند. این مقادیر میتوانند عددی یا رشته ای باشند.

اپراتورناممثالنتیجه
==مساوی$x == $yاگر x با y برابر باشد نتیجه true خواهد بود
===یکسان$x === $yاگر x با y برابر باشد و نوع آنها نیز یکسان باشد، نتیجه true خواهد بود
!=نامساوی$x != $yاگر x با y برابر نباشد نتیجه true خواهد بود
<>نابرابر$x <> $yاگر x با y برابر نباشد نتیجه true خواهد بود
!==غیر یکسان$x !== $yاگر x با y برابر نباشد یا نوع آنها یکسان نباشد نتیجه true خواهد بود
>بزرگتر از$x > $yاگر x بزرگتر از y باشد نتیجه true خواهد بود
<کوچکتر از$x < $yاگر x کوچکتر از y باشد نتیجه true خواهد بود
>=بزرگتر مساوی$x >= $yاگر x بزرگتر یا مساوی y باشد نتیجه true خواهد بود
<=کوچکتر مساوی$x <= $yاگر x کوچکتر یا مساوی y باشد نتیجه true خواهد بود
<=>

کشتی فضایی

spaceship

$x <=> $yبر این اساس که x کمتر از، مساوی با، یا بزرگتر از y باشد، یک عدد صحیح کمتر از، مساوی با یا بزرگتر از 0 بر میگرداند. این اپراتور در php7 معرفی شده است.

اپراتورهای افزایش/کاهش در PHP

اپراتور افزایش جهت افزایش مقدار یک متغیر و اپراتور کاهش جهت کاهش مقدار یک متغیر استفاده میشود. جدول زیر حاوی حالات مختلف این دو نوع اپراتور است :

اپراتورنامشرح
++$xپیش افزایشیک واحد به x اضافه کرده و مقدار آن را بر میگرداند
$x++پس افزایشمقدار x را برمیگرداند و سپس یک واحد به آن اضافه میکند
−−$xپیش کاهشیک واحد از x کم کرده و مقدار آن را بر میگرداند
$x−−پس کاهشمقدار x را برمیگرداند و سپس یک واحد از آن کم میکند

اپراتورهای منطقی در PHP

از اپراتورهای منطقی جهت ترکیب عبارات شرطی بهره میگیریم.

اپراتورناممثالنتیجه
andAnd$x and $yاگر x و y هردو true باشند، مقدار بازگشتی معادل true خواهد بود
orOr$x or $yاگر از بین x و y یکی true باشد مقدار بازگشتی true خواهد بود
xorXor$x xor $yاگر از بین x و y یکی از آنها true باشد ولی نه هر دو، مقدار بازگشتی true خواهد بود
&&And$x && $yاگر x و y هردو true باشند، مقدار بازگشتی معادل true خواهد بود
||Or$x || $yاگر از بین x و y یکی true باشد مقدار بازگشتی true خواهد بود
!Not!$xاگر x معادل true نباشد، مقدار بازگشتی true خواهد بود

اپراتورهای رشته در PHP

در پی اچ پی دو اپراتور داریم که به صورت اختصاصی برای کار با رشته ها ساخته شده اند. این دو اپراتور را در زیر مشاهده میکنید :

اپراتورناممثالنتیجه
.الحاق$txt1 . $txt2دو رشته ی txt1 و txt2 را به یکدیگر متصل میکند
.=تخصیص الحاق$txt1 .= $txt2رشته ی txt2 را به txt1 می افزاید

اپراتورهای آرایه در PHP

اپراتور های آرایه جهت کار با آرایه ها (Array) خصوصا انجام عملیات مقایسه ای روی آنها به کار گرفته میشوند :

اپراتورناممثالنتیجه
+اجتماع$x + $yاجتماع x و y
==برابری$x == $yاگر x و y دارای جفت کلید/مقدار های یکسان باشند، true بر میگرداند.
===یکسان$x === $yاگر x و y دارای جفت کلید/مقدار های یکسان با ترتیب و نوع یکسان باشد true میگرداند
!=نابرابری$x != $yاگر x با y برابر نباشد نتیجه true خواهد بود
<>نابرابری$x <> $yاگر x با y برابر نباشد نتیجه true خواهد بود
!==غیر یکسان$x !== $yاگر x و y کاملا همسان نباشند نتیجه true خواهد بود

اپراتورهای تخصیص شرطی در PHP

اپراتورهای تخصیص شرطی، مقدار را بر اساس شرط تعیین شده به یک متغیر نسبت میدهند :

اپراتورناممثالنتیجه
?:

سه گانه

Ternary

$x = expr1 ? expr2 : expr3

مقدار x را بر میگرداند.
اگر expr1 معادل TRUE باشد، مقدار x معادل expr2 خواهد بود.
اگر expr1 معادل FALSE باشد، مقدار x معادل expr3 خواهد بود.

??

تلفیق نال

Null coalescing

$x = expr1 ?? expr2

مقدار x را بر میگرداند.
اگر expr1 موجود بوده و NULL نباشد، مقدار x معادل expr1 است.
اگر expr1 موجود نبوده و یا NULL باشد، مقدار x معادل expr2 است.
این اپراتور در PHP7 معرفی شده.

مطالعه بخش بعدی : آشنایی با If … Else … Elseif

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  آموزش PHP : اپراتور ها
شاید از اینها هم خوشتان بیاید!
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.