آموزش PHP : دستورات شرطی if else elseif

0
آموزش PHP 7

از دستورات شرطی برای انجام عملیاتی خاص بر اساس شرو و حالات مختلف استفاده میکنیم. در ادامه به شرح انواع دستورات شرطی در PHP خواهیم پرداخت.

دستورات شرطی در PHP

در هنگام کد نویسی بسیاری از اوقات پیش می آید که میخواهیم عملیات مختلفی را بر اساس شروط مختلف انجام دهیم. برای انجام چنین کاری باید از دستورات شرطی استفاده کنیم. دستورات و عبارات شرطی زیر در PHP در دسترس هستند :

  • if : اگر شرطی صحیح باشد، کدی را اجرا میکن
  • ifelse : اگر شرطی صحیح باشد، کدی را اجرا میکند و اگر اشتباه باشد، کد دیگری را اجرا میکند.
  • ifelseifelse : کدهای مختلفی را بر اساس دو شرط مختلف اجرا میکند.
  • switch : یکی از چندین بلاک کد را برای اجرا انتخاب میکند. (این دستور را در بخش بعدی مقاله شرح خواهیم داد.)

در توضیحات بالا منظور از صحیح بودن شرط true و منظور از اشتباه بودن آن false است. در ادامه به شرح دستورات شرطی فوق خواهیم پرداخت. آموزش نحوه استفاده از دستور switch را به قسمت بعدی مقاله موکول خواهیم کرد.

دستور if در PHP

دستور if اگر شرطی صحیح باشد، کدی را اجرا میکند. سینتکس این دستور به شکل زیر است :

if (شرط) {
کدی که در صورت صحیح بودن شرط اجرا میشود;
}

در مثال پایین، اگر ساعت کمتر از 20 باشد، عبارت “روز خوبی داشته باشید” در خروجی به نمایش در خواهد آمد :

دستور if else در PHP

دستور if … else در صورت صحیح بودن یک شرط، کد خاصی را اجرا کرده و اگر شرط صحیح نباشد، کد دیگری را اجرا میکند. سینتکس این دستور به شکل زیر است :

if (شرط) {
کدی که در صورت درست بودن شرط اجرا میشود;
} else {
کدی که در صورت اشتباه بودن شرط اجرا میشود;
}

در مثال زیر اگر ساعت کمتر از 20 باشد عبارت “روز خوبی داشته باشید!” به نمایش در می آید و در غیر این صورت عبارت “شب خوبی داشته باشید!” نمایش داده خواهد شد :

دستور if elseif else در PHP

دستور شرطی if … elseif … else بر اساس دو شرط مختلف، کد های مختلفی را اجرا خواهد کرد. سینتکس این دستور به شکل زیر است :

if (شرط) {
کدی که در صورت درست بودن شرط اجرا میشود;
} elseif (شرط) {
کدی که در صورت اشتباه بودن شرط اول و درست بودن شرط دوم اجرا میشود;
} else {
کدی که در صورت اشتباه بودن هر دو شرط اجرا میشود;
}

در مثال زیر اگر ساعت کمتر از 10 باشد، عبارت “صبح بخیر!”، اگر ساعت کمتر از 20 باشد عبارت “روز بخیر!” و در حالات دیگر عبارت “شب بخیر!” به نمایش در خواهد آمد :

ساعت سرور ” . $t; echo ” است که باعث نمایش پیام زیر میشود :

مطالعه قسمت بعدی : دستور switch در PHP

دسترسی آسان به این مطلب لینک کوتاه :
QR Code For:  آموزش PHP : دستورات شرطی if else elseif
شاید از اینها هم خوشتان بیاید!

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.